י
י   י
ה ו ה


שני לוחות אבנים
dvoj tabulka kamenů
שיש מספרי
תתקי״ג

ו
לא תרצח
Waw (6)
Nebudeš vraždit
א
אנכי יהוה
Alef (1)
Já Jsem *J*H*W*H*
ז
לא תנאף
Zajin (7)
Nebudeš cizoložit
ב
לא יהיה
Bet (2)
Nebude
ח
לא תגנב
Chet (8)
Nebudeš krást
ג
לא תשא
Gimel (3)
Nebudeš nést
ט
לא תענה
Tet (9)
Nebudeš znevažovat
ד
זכור את
Dalet (4)
Připomínej
י
לא תחמד
Jud (10)
Nebudeš dychtit
ה
כבד את
He (5)
Považ
ו
Waw (6)
לא תרצח׃
Nebudeš vraždit
א
Alef (1)
אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃
Já Jsem *J*H*W*H* B-ůh tvůj který vyvádí tebe ze země egyptské z domu otroků (otrocké práce) :
ז
Zajin (7)
לא תנאף׃
Nebudeš cizoložit
ב
Bet (2)
לא יהיה־לך אלהים אחרים ﬠל־פני׃
לא תעשה־לך פסל וכל־תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ׃
לא־תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על־בנים על־שלשים ועל־רבעים לשנאי׃
ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי׃
Nebude pro tebe bohů (božstev) jiných na tváři mé :
Nebudeš činit pro tebe idol (tesanou podobu) a každé zpodobnění (představu) které v nebesích znad a které v zemi zpod a které ve vodách zpod země :
Nebudeš klánětiti se pro ně a nebudeš sloužit (pracovat) jim neboť Já Jsem *J*H*W*H* B-ůh tvůj B-ůh žárlivý dohledává vinu otců na synech na třetích a na čtvrtých pro nenávist mou :
A činitel milosrdenství pro tisíce pro milování mé a pro střežení příkazů mých :
ח
Chet (8)
לא תגנב׃
Nebudeš krást
ג
Gimel (3)
לא תשא את־שם־יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר־ישא את־שמו לשוא׃
Nebudeš nést jméno *J*H*W*H* B-oha tvého zlovolně neboť neočistí (nebeztrestní) *J*H*W*H* kterýž nese jméno jeho zlovolně :
ט
Tet (9)
לא־תענה ברעך עד שקר׃
Nebudeš znevažovat v bližním tvém svědectví křivě
ד
Dalet (4)
זכור את־יום השבת לקדשו׃
ששת ימים תעבד ועשית כל־מלאכתך׃
ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא־תעשה כל־מלאכה אתה ובנך־ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך׃
כי ששת־ימים עשה יהוה את־השמים ואת־הארץ את־הים ואת־כל־אשר־בם וינח ביום השביעי על־כן ברך יהוה את־יום השבת ויקדשהו׃
Připomínej den šabat pro svatost jeho :
Šest dní budeš pracovat a činit všechny všednosti tvé :
A den sedmý je šabat pro *J*H*W*H* B-oha tvého , nebudeš činit cokoliv všedního ty a syn tvůj a dcera tvá otrok tvůj a služebnice tvá a dobytek tvůj a host tvůj , který v bránách tvých :
Neboť šest dní činil *J*H*W*H* nebesa a zemi, moře a všechno které v nich a ustanul v den sedmý , proto tedy požehnal *J*H*W*H* den šabat a posvětil ho
י
Jud (10)
לא תחמד בית רעך לא־תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל
׀הסוף תרי״ג אותיות בעתרה הדברים׀
אשר לרעך׃
Nebudeš dychtit domu bližního tvého nebudeš dychtit ženy bližního tvého a otroka jeho a služebnice jeho a býka jeho a osla jeho a všeho
(konec 613 písmen v deseti slovech)
což pro bližního tvého (*)

ה
He (5)
כבד את־אביך ואת־אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר־יהוה אלהיך נתן לך׃
Považ otce tvého a matku tvou pro dlouhost dnů tvých na hlíně (půdě) , kterou *J*H*W*H* B-ůh tvůj dal tobě
בלעדי שבע אותיות ״אשר לרעך״ יש הכום הכל אותי עשרה הדברים תרי״ג האות *
* bez sedmi písmen "což pro bližního tvého" jest součet toho každého písmen deseti slov 613 písmeno


אין סוף


אהיה אשר אהיה

אנכי יהוה
שיש ספירה
כתר
Já Jsem *J*H*W*H*
že jest sefira koruna
לא יהיה
שיש ספירה
חכמה
Nebude
že jest sefira moudrost
לא תשא
שיש ספירה
בינה
Nebudeš nést
že jest sefira porozumnění
ספירה
דעת
sefira vědomí
זכור את
שיש ספירה
חסד
Připomínej
že jest sefira milosrdenství
כבד את
שיש ספירה
גבורה
Považ
že jest sefira moc
לא תרצח
שיש ספירה
תפארת
Nebudeš vraždit
že jest sefira ozdoba
לא תנאף
שיש ספירה
נצח
Nebudeš cizoložit
že jest sefira věčnost
לא תגנב
שיש ספירה
הוד
Nebudeš krást
že jest sefira odraz
לא תענה
שיש ספירה
יסוד
Nebudeš znevažovat
že jest sefira základ
לא תחמד
שיש ספירה
מלכות
Nebudeš dychtit
že jest sefira království

עץ החיים שיש בעשרה הדברים
strom života že jest v deseti slovech

אנכי יהוה
כתר
Já Jsem *J*H*W*H*
koruna
לא תשא
בינה
Nebudeš nést
porozumnění
לא יהיה
חכמה
Nebude
moudrost
דעת
vědomí
כבד את
גבורה
Považ
moc
זכור את
חסד
Připomínej
milosrdenství
לא תרצח
תפארת
Nebudeš vraždit
ozdoba
לא תגנב
הוד
Nebudeš krást
odraz
לא תנאף
נצח
Nebudeš cizoložit
věčnost
לא תענה
יסוד
Nebudeš znevažovat
základ
לא תחמד
מלכות
Nebudeš dychtit
království