אין סוף
אהיה אשר אהיהבָּרוּךְ
אתה
יהוה
אלהינו
מלך העולם
אשר
יה
יהוה צבאות
אלהי ישראל אלהים חיים
ומלך עולם אל שדי
רחום וחנון
רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש הוא וברא את עולמו

ברא יצר ועשה
את השמים ואת הארץ
את הים ואת כל אשר בם

ריבונו של עולם בורא כל המעשים אדון כל הנשמות יהי רצון מלפניך
לתת לנו נא נשמע בדבריך דובב ממך בין העולמיך


ברוך אתה יהוה נותן התורה
✡✡✡ הה ✡✡✡
ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו
אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
האל הגדול הגבור והנורא אל עליון
גומל חסדים טובים וקונה הכל
וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם
למען שמו באהבה

בהדרך של גרים
ויאמר הקב״ה ... לך־לך
וכן הולך על־הדרך
מלך עוזר ומושיע ומגן
ברוך אתה יהוה מגן אברהם


אשרי־האיש אשר לא הלך בעצת רשעים
ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
כי אם בתורת יהוה חפצו
ובתורתו יהגה יומם ולילה׃
והיה כעץ שתול על־פלגי מים
אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא־יבול
וכל אשר־יעשה יצליח׃