אין סוף
אהיה אשר אהיה

אתה
יהוה
אלהינו
מלך העולם
אשר
יה
יהוה צבאות
אלהי ישראל אלהים חיים
ומלך עולם אל שדי
רחום וחנון
בָּרוּךְ

ברא יצר ועשה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם
ברוך אתה יהוה נותן התורה
ריבונו של עולם בורא כל המעשים אדון כל הנשמות יהי רצון מלפניך תן לנו נא לשמוע את דבריך דובב ממך בין העולמיך
ויאמר
הקב״הלך־לך

וכך ישות גר הולך על־דרך עולם

מלך עוזר ומושיע ומגן
אתה יהוה מגן אברהם
ברוך

ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב ׃
ובתורתו יהגה יומם ולילה ׃
אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא־יבול
לא־כן הרשעים כי אם־כמץ אשר־תדפנו רוח ׃
וחטאים בעדת צדיקים ׃
ודרך רשעים תאבד ׃
✡✡✡
הללוהו ברקיע עזו ׃
הללוהו כרב גדלו ׃
הללוהו בנבל וכנור ׃
הללוהו במנים ועגב ׃
הללוהו בצלצלי תרועה ׃
הללויה ׃

ברוך
אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו
אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
האל הגדול הגבור והנורא אל עליון
גומל חסדים טובים וקונה הכל
וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם
למען שמו באהבה

אשרי־האיש אשר לא הלך בעצת רשעים
כי אם בתורת יהוה חפצו
והיה כעץ שתול על־פלגי מים
וכל אשר־יעשה יצליח ׃
על־כן לא־יקמו רשעים במשפט
כי־יודע יהוה דרך צדיקים
✡✡✡
הללו־יה הללו־אל בקדשו
הללוהו בגבורתיו
הללוהו בתקע שופר
הללוהו בתף ומחול
הללוהו בצלצלי־שמע
כל נשמה תהלל יה
עולם הוא מלכות מקום המקום